Giới thiệu nhà trường


 

I. Thông tin chung: 
         Tên trường : THCS Kim Sơn
         Địa chỉ       : Gia Mô - Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh 
         Điện thoại   : 0333. 871 170 
         E-mail        : thcskimson@dongtrieu.edu.vn

 

 

II. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị, logo của nhà trường

 

 

III- Cơ cấu tổ chức